ក្មេង​ស្រី​បាន​ចង​ដៃ​និង​វាយ​មិត្ត​ស្រី​របស់​ពួក​គេ​ក្នុង​ក្រុម​ក្មេង​ទំនើង