កូនមាន់នៅការិយាល័យចាប់វាជាមួយចៅហ្វាយ ហើយធ្វើឱ្យគាត់ឈានដល់ចំណុចកំពូល