នារី​ពីរ​នាក់​ស្រាត​នៅ​សួន​ច្បារ រួច​ធ្វើ​ការ​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា។