ប៍នតង់ដេងដែលចូលចិត្តបឺតជញ្ជក់ មើលទៅល្អនៅពេលដែលនាងលិទ្ធ