នារី​សិចស៊ី​ដែល​មាន​ជើង​ទ្រលុក​ទ្រលន់​កំពុង​តែ​ឲ្យ​ជើង​ប្រុស​របស់​ខ្លួន