បុរស​ពេញ​ចិត្ត​ស្រេក​ឃ្លាន​ផ្លូវ​ភេទ​ក្បាល​ក្រហម​ក្នុង​ស្រោម​ជើង​ខ្មៅ