នារី​ពីរ​នាក់​ដែល​ចូល​ចិត្ត​ញ៉ាំ​អាហារ​ជុំ​គ្នា​នៅ​លើ​គ្រែ