វគ្គ​ញ៉ាំ​កន្ត្រៃ​សម្រាប់​ស្ត្រី​ស្រលាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​