មាន់អាស៊ីមានអាហារពេលល្ងាចជាមួយបុរសម្នាក់ដែលបញ្ចប់ដោយការរួមភេទមួយចំនួន