ស្ត្រី​ពីរ​នាក់ និង​បុរស​ម្នាក់​ធ្វើ​រឿង​បី​នៅ​ជាន់​លើ​ផ្ទះ