យាយ​ម្នាក់​បង្ហាញ​ល្បិច​ថ្មី​មួយ​ចំនួន​ដល់​ក្មេង​ប្រុស​សក់​ទង់ដែង​ក្តៅ​សាច់​លើ​គ្រែ