ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​២​នាក់​រួម​ភេទ ខណៈ​មិត្ត​ស្រី​ជិះ​មាន់​ពិត​ៗ