ប៍នតង់ដេង និងមិត្តស្រីរបស់នាង រួមរ័ក្សស្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ដេក