ក្បាល​ក្រហម​ផុយស្រួយ​គ្រប​ដណ្តប់​ដោយ​មិត្ត​សម្លាញ់​របស់​ម៉ាក់ Sara Jay