ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​ដែល​ចូលចិត្ត​លិត​ញី​ធ្វើ​រឿង​មិន​ល្អ​ជាមួយ​គ្នា។