ក្បាលក្រហមដែលស្រលាញ់មិត្តស្រីរបស់នាងកំពុងលិទ្ធទឹកញីរបស់នាង