ប៍នតង់ដេងដែលមានក្បាលសុដន់ងងឹតនៅលើក្បាលសុដន់តូចរបស់នាងកំពុងរួមភេទ