សិចស៊ីប៍នតង់ដេងកំពុងរួមភេទយ៉ាងព្រៃផ្សៃជាមួយដៃគូរក្បែរអាងទឹក។