នារីស្គមស្គាំង កំពុងតែជ្រួតជ្រាបជាមួយនឹង កំលោះធំរបស់មិត្តប្រុស