មិត្តស្រីវ័យក្មេងសិចស៊ីកំពុងបង្ហាញល្បិចសិចដ៏អស្ចារ្យដោយភាពរីករាយ