ក្មេងជំទង់ដោះលែងក្បាលសុដន់ធម្មជាតិ ហើយចាប់ផ្តើមពេញចិត្តខ្លួនឯង