កូនមាន់​មួយ​ក្បាល​មាន​ដើមទ្រូង​ស្អាត​កំពុង​លិទ្ធ​មាន់​ធំ​នៅ​ខាងក្រោយ​ឡាន​