ក្បាលក្រហមដែលមានក្បាលសុដន់ធំ កំពុងតែលូកចូលរន្ធគូទរបស់នាង