សម្លាញ់​ពណ៌​ស​ទម្លាយ GF ខ្មៅ​ស្លៀកពាក់​ដូច​ជា​អ្នក​លើកទឹកចិត្ត