ជ័រកៅស៊ូជួយស្ត្រីស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាជំនួស phallus ពិតប្រាកដនៅក្នុងហ្គេមរបស់ពួកគេ។