សកម្មភាពស្រលាញ់ភេទដូចគ្នាទាំងចាស់ និងក្មេងជាមួយយុវវ័យប៍នតង់ដេង និងក្បាលក្រហមចាស់ទុំ