រឿងស្គមស្គាំងជាមួយក្បាលសុដន់ហើមត្រូវបានគេឃើញសម្រេចកាមនៅថ្ងៃនេះ