ក្មេង​ជំទង់​ក្នុង​ឈុត​សំពត់​ខ្លី​ស្រាត ដូច្នេះ​នាង​អាច​ជូត​ក្លៀក​របស់​នាង​បាន។