អ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្អាតម្នាក់កំពុងធ្វើសកម្មភាពទោលនៅក្នុងបន្ទប់សិក្សានៅលើកៅអី