រូបតុក្កតាដែលមើលទៅល្អឥតខ្ចោះគឺតែម្នាក់ឯង ដូច្នេះត្រូវតែសម្រេចកាមដោយខ្លួន