ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​ស្លៀក​ខោ​អាវ​ធ្វើ​រឿង​ក្ដៅ​សាច់​ក្នុង​ផ្ទះបាយ​ជាមួយ​គ្នា។