នារី​ស្គមស្គាំង​ត្រូវ​បុរស​ម្នាក់​ទម្លាយ​លើ​តុ​ម៉ាស្សា