បុរស​មិន​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​រួម​ភេទ​ជាមួយ​នរណា​បាន​ទេ ហើយ​ជ្រើស​រើស​យក​បី​នាក់​នោះ​ទេ។