ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​កំពុង​លេង​មាន់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​គេង ហើយ​មើល​ទៅ​ល្អ