ការរួមភេទតាមរន្ធគូថជំរុញឱ្យកូនមាន់ដ៏គួរឱ្យស្រឡាញ់នេះឆ្កួតនិងស្នែង