ស្ត្រីចំណាស់ដឹងថាកូនមាន់ជំទង់ត្រូវការដំបូន្មានរបស់គាត់។