ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូចគ្នា​បីនាក់​ជាមួយ​កូន​មាន់​ខ្មៅ និង​ទារក​ពណ៌​ស​ពីរ