កូនមាន់ជំទង់មួយក្បាលត្រូវប្រឡាក់ដោយប្រេង ហើយបន្ទាប់មកនាងក៏ត្រូវស៊ី