ប្រើ​ក្បាច់​ក្មេង​ជំទង់​របស់​នាង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ដើម្បី​ភាព​រីករាយ