ឆ្កេញីក្បាលក្រហមទល់នឹងទឹកឃ្មុំសក់ខ្មៅដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងឈុតឡេបូនេះ។