មិត្តស្រីដែលទន់ភ្លន់មិនអាចរស់នៅដោយគ្មានសកម្មភាពសម្រេចកាមបានទេ។