ប៍នតង់ដេងកំពុងចាប់ដៃជាមួយឧបករណ៍រំញ័រ ខណៈដែលនាងកំពុងធ្វើរន្ធគូថ