ក្មេង​ជំទង់​ម្នាក់​បាន​រើស​ភ្ញៀវ​នៅ​លើ​ផ្លូវ ហើយ​វាយ​ចូល​ក្នុង​រថយន្ត