ក្បាលក្រហមជាមួយនឹងស្បែកជើងកែងខ្ពស់ និងស្រោមជើងកំពុងទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់ច្រើន។