ទាហានពីរនាក់បានរកឃើញក្មេងស្រីតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃ