ក្មេង​ស្រី​ពីរ​នាក់​បង្ហាញ​ក្ដី​ស្រឡាញ់​គ្នា​នៅ​ក្បែរ​អាង​ទឹក​ពេល​យប់