នារី​ពីរ​នាក់​ទាំង​ចាស់​ទាំង​ក្មេង​កំពុង​លិត​ថើប​គ្នា។