កំលោះ​ក្រមុំ​ពីរ​នាក់​មាន​លា​ដ៏​សិច​ស៊ី​កំពុង​លប​វាយ​គ្នា​យ៉ាង​ខ្លាំង