ក្បាលក្រហមបង្ខំមិត្តសម្លាញ់របស់នាងឱ្យលិទ្ធខ្សែធំរបស់នាង