ស្ត្រី​ស្រឡាញ់​ភេទ​ដូច​គ្នា​មាន​ជើង​ទ្រលុក​ទ្រលន់​ត្រូវ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក